Πεδίο Εφαρμογής

Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών της «ΓΕΩΜΕΛΕΤΗ» περιλαμβάνει (πεδίο εφαρμογής):

Γεωτεχνικές έρευνες και Μελέτες
Μελέτες Τεχνικών Έργων,
Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικών Έργων & Μελετών,

Κατεύθυνση – Στόχοι

Η «ΓΕΩΜΕΛΕΤΗ» πιστεύει ότι η ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να γίνεται πάντα με ασφαλή τρόπο. Προς τούτο φροντίζει έτσι ώστε κατά την επεξεργασία, αποθήκευση, διακίνιση οι πληροφορίες να παραμένουν ακέραιες, εμπιστευτικές και διαθέσιμες μόνο σε όσους τις χρειάζονται.
Έχει αναπτύξει Σχέδια αντιμετώπισης απειλών και σχέδιο επιχειρηματικής συνέχειας με σκοπό να μην υπάρχουν συμβάντα ασφάλειας που να θέσουν σε κίνδυνο την Εταιρεία.
Ο παραπάνω στόχος είναι βασικός για τη λειτουργία της εταιρείας.
Η «ΓΕΩΜΕΛΕΤΗ» επίσης αναγνωρίζει ότι βασικά στοιχεία της Ασφάλειας Πληροφοριών αποτελούν η πλήρης συμμόρφωση με τους Νόμους και τις απαιτήσεις που προέρχονται από Συμβάσεις, η επιμόρφωση του προσωπικού σε θέματα Ασφάλειας πληροφοριών, καθώς και η εξασφάλιση της Επιχειρηματικής Συνέχειας.
Οι Αντικειμενικοί Σκοποί του Συστήματος ειδικότερα περιλαμβάνουν:
Τη βελτίωση της Διαχείρισης Κινδύνων σχετικών με την ασφάλεια πληροφοριών
Τη μη εμφάνιση καταστάσεων που πιθανώς να έχουν νομικές επιπτώσεις για την εταιρεία.
Την ελαχιστοποίηση επανεμφάνισης συμβάντων ασφάλειας πληροφοριών
Τη βελτίωση της διαχείρισης συμβάντων
Την αύξηση της εγρήγορσης του προσωπικού
Τη παροχή κοινού πλαισίου για την ασφάλεια πληροφοριών

Όλα τα ανωτέρω έχουν σαν στόχο τελικά την αύξηση της εμπιστοσύνης ότι το σύστημα θα οδηγήσει σε ασφαλή και εμπιστευτική διαχείριση των πληροφοριών και των δεδομένων των πελατών της «ΓΕΩΜΕΛΕΤΗ».