Η «ΓΕΩΜΕΛΕΤΗ Σύμβουλοι Μηχανικοί» με στόχο την προστασία των πληροφοριών  από όλα τα είδη κινδύνου, εφαρμόζει Σύστημα Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013. Η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της Ασφάλειας των πληροφοριών αποτελεί κύριο μέλημα της εταιρείας «ΓΕΩΜΕΛΕΤΗ Σύμβουλοι Μηχανικοί» και φιλοσοφία όλων των εργαζομένων και συνεργατών της. Στόχος είναι η προσφορά υπηρεσιών & μελετών με πλήρη διασφάλιση της Ασφάλειας των Πληροφοριών.

Σκοπός της Ασφάλειας Πληροφοριών είναι η προστασία της εταιρικής συνοχής και η ελαχιστοποίηση τον κινδύνων μέσω της αποτροπής συμβάντων ασφαλείας και μείωσης των πιθανών επιπτώσεών τους.

Στόχος της Πολιτικής για την Ασφάλεια των πληροφοριών είναι η προστασία της εταιρείας από εσωτερικές, εξωτερικές, σκόπιμες ή συμπωματικές απειλές.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS) εφαρμόζεται στις εγκαταστάσεις της «ΓΕΩΜΕΛΕΤΗ Σύμβουλοι Μηχανικοί» και αφορά το ακόλουθο πεδίο εφαρμογής:

«Γεωτεχνικές έρευνες και Μελέτες, Μελέτες Τεχνικών Έργων, Υπηρεσίες Συμβούλου»

Η εταιρεία δεσμεύεται για:

 • Την ασφάλεια των πληροφοριών σε σχέση με όλες τις δραστηριότητες, διεργασίες,  υπηρεσίες  και  προϊόντα της, επιβεβαιωμένη και εξακριβωμένη σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων,
 • Την προστασία των πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση,
 • Την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών,
 • Τη διατήρηση της ακεραιότητας των πληροφοριών,
 • Την εξασφάλιση της Διαθεσιμότητας των πληροφοριών που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία της εταιρείας,
 • Τη συμμόρφωση των υπηρεσιών της ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις,
 • Την εκπαίδευση των εργαζομένων επί θεμάτων που αφορούν την ασφάλεια των πληροφοριών,
 • Τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

Και σχεδιάζει την υλοποίησή τους μέσω :

 • Καθορισμένων στόχων και συστηματικής παρακολούθησης της υλοποίησής,
 • Διάθεσης όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων,
 • Συμμόρφωσης με όλες τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, Ικανοποίησης των προσδοκιών και συμβατικών απαιτήσεων των πελατών,
 • Άρτιας οργάνωσης, εκπαίδευσης, εξέλιξης του προσωπικού & παρότρυνσης για διαρκή βελτίωση.
 • Παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων διεργασιών, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των πληροφοριών σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας.

Αρμόδιος εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής ορίζεται ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ασφάλειας των Πληροφοριών (ΥΔΑΠ).

Η συμμόρφωση με την Πολιτική για την Ασφάλεια Πληροφοριών και επομένως η προστασία της ασφάλειας των πληροφοριών στο σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας, είναι υποχρεωτική  για  όλους  τους  εργαζομένους και συνεργάτες της  «ΓΕΩΜΕΛΕΤΗ Σύμβουλοι Μηχανικοί».

Η πολιτική για την ασφάλεια των πληροφοριών ανασκοπείται σε ετήσια βάση και εγκρίνεται από την Διοίκηση της «ΓΕΩΜΕΛΕΤΗ Σύμβουλοι Μηχανικοί».

Για την Διοίκηση

Πέτρος Λασκαράτος